Privacyverklaring

Privacyverklaring/cookiebeleid Manege De Veluw

Inleiding en bedrijfsgegevens

Manege de Veluw is gevestigd in het hart van Maas en Waal. Manege De Veluw heeft schitterende uitrijmogelijkheden en een ruime buitenbak. Voor diegene die niet van buitenrijden houden heeft manege de Veluw 2 moderne binnen maneges. 

Op manege de Veluw is ook aan de inwendige mens gedacht, en kan men na het rijden plaatsnemen in onze sfeervolle kantine. Manege de Veluw biedt meer; zoals onder meer kinderfeestjes met pony's of feestavonden met paardrijden. En na afloop van zo'n evenement te paard gezellig een hapje eten.

Manege De Veluw geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


 

Adresgegevens: 

Manege De Veluw

Veluwstraat 13

6644 AD Ewijk

 

Contactpersoon voor privacy aangelegenheden: 

Begrippen 

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In de context van deze Privacy verklaring is Manege De Veluw verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (individu).

Gegevensverwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken en vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens

Manege De Veluw verzamelt de onderstaande gegevens. Dit doen we alleen als u beslist om deze aan ons beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving, uitsluitend toegankelijk voor bevoegden.

Wanneer u ons een bericht zendt via e-mail en/of onze website of u ons op een andere manier, bijvoorbeeld per post, gegevens verstrekt, dan gebruiken wij uw naam en e-mailadres. 

Alle informatie die u ons zelf heeft verstrekt via het online contactformulier op onze website of het formulier dat u gebruikt om u op te geven voor een van onze activiteiten, bijvoorbeeld een ponykamp.

In het geval dat wij voor u iets georganiseerd hebben of u lessen bij ons volgt bewaren wij informatie over de overeenkomst met u en onze contactgeschiedenis. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Manege De Veluw verwerkt deze gegevens niet. Indien u zelf, bijvoorbeeld bij de opgave voor een ponykamp of inschrijving voor lessen vraagt om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen (van uzelf of uw kinder(en)), dan doen wij dat alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Het zal in de regel gaan om zaken waar wij rekening mee moeten houden in het belang van u of het kind, zoals gegevens over gezondheid, dieet e.d.

Doeleinden en gebruik van gegevens 

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via onze website of per e-mail om te reageren op het verzoek dat u heeft gezonden, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over onze dienstverlening of een offerte aanvraag voor een activiteit. Het gaat altijd om de door u zelf – met uw toestemming - verstrekte gegevens.

Beeldmateriaal

Wij maken van veel van onze activiteiten fotoalbums voor op onze website. Bij deze foto’s worden geen namen vermeld. De foto’s zijn vooral bedoeld voor deelnemers om foto’s te downloaden. De foto’s worden met toestemming van de geportretteerde gemaakt en geplaatst. Hier gaan we heel zorgvuldig mee om. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het plaatsen van een bepaalde foto, dan zal deze zo snel mogelijk worden verwijderd.

Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke (Manege De Veluw)

Persoonsgegevens worden slechts voor de in deze  Privacyverklaring omschreven, gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Zij worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Indien persoonsgegevens door derden worden verwerkt zal Manege De Veluw zich er van vergewissen dat dit conform de standaarden van de AVG plaatsvindt, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

De opgenomen persoonsgegevens moeten rechtmatig verkregen zijn

Manege De Veluw treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking

Manege De Veluw zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. 

Gegevens delen

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een administratiekantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de werkzaamheden die wij voor u hebben verricht. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Deze dienstverlener is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Manege De Veluw deelt verder geen persoonsgegevens met derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het een wettelijke verplichting betreft.

Manege De Veluw deelt geen persoonsgegevens met bedrijven of instanties buiten de EU.

Bewaren

Manege De Veluw bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent. 

Indien een offerte niet tot een overeenkomst leidt, zullen wij uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na uw besluit verwijderen.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

 U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Manege De Veluw. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Hoe wij omgaan met cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Manege De Veluw maakt geen gebruik van permanente cookies. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en Twitter en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Twitter stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Manege De Veluw behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

 

Laatste wijziging: juni 2018